Syunnrann

Music-Poem-Novel 

Kibata no Goemon

Music-Poem-Novel 

Magic

Music-Poem-Novel 

Narusisu no Tsubasa

Music-Poem-Novel 

Crayola-Nami Kawamura

theme song of ‘

Kagerou no Hako

Music-Poem-Novel 

Gekka no Shaga

Music-Poem-Novel 

KOBE – Funny Girl

Music-Poem-Novel 

Tsutsuji no Tsuki–Nami Kawamura

theme song of ‘

Ichininza no Marionette

Music-Poem-Novel 

Hana no Ito-Nami Kawamura

theme song of ‘

Kao

Music-Poem-Novel 

Rui-iro no swan-Nami Kawamura

theme song of ‘

Ichion no Ha

Music-Poem-Novel 

Ichion no Ha-Nami Kawamura

theme song of ‘