HIJIRI NO UTA

チェファジョン合唱団が歌う合唱曲の2曲目

HOSHI NO UMI

チェファジョン合唱団が歌う合唱曲の1曲目

Tenkei

チェファジョン合唱団のために書き下ろされ

Hanabana

チェファジョン合唱団のために書き下ろされ

Tsubasa-WING

チェファジョン合唱団のために書き下ろされ

Genji-ka

“Genji-ka̶

Manyo-ka

“Manyo-ka̶

Konjyou

チェファジョン合唱団のために書き下ろされ

Ko-Ku

チェファジョン合唱団のために書き下ろされ

Ku-On

チェファジョン合唱団のために書き下ろされ

KU-ONKONJYOUTENKEIKO-KUHOSHI NO UMIHOSHIFUTATSU NO TENOHIRASORA TAIYOU WATASHFutari-bitoKoeHanabanaTsubasa-WINGHijiri no Uta