Nageki no Iris-Yo-Ko

Lyrics & Composed:Choe Foajeon
Vocal:Yo-KoArtists, Yo-Ko